Verplichtingen

Het Convenant ziet toe op een veilige opslag en gecontroleerde distributie van:
 • kalkammonsalpeter (KAS)
 • ureum
 • vaste nitraathoudende anorganische meststoffen die 28% of meer stikstof bevatten
Het convenant kent enkele verplichtingen die voor handelaren relevant (kunnen) zijn. Als u KAS en ureum beleverd wilt krijgen dient u opgenomen te zijn in het REGISTER. Ook dient u onderstaande administratieve verplichtingen in acht te nemen.

Als u dat al niet deed, dient u per onderneming een inzichtelijke administratie bij te (gaan) houden van alle geleverde en afgenomen hoeveelheden van genoemde meststoffen. De volgende gegevens moeten in de administratie worden bijgehouden:
 • hoeveelheid in kg stikstof en/of product
 • datum waarop de levering of de afname plaatsvond
 • de naam van de afnemer dan wel het bedrijf van bestemming, onderscheidenlijk van herkomst
 • productomschrijving
 • wijze van verpakking
 • in geval van levering vanuit de opslaglocatie: het transportmiddel met kenteken en/of naam van de vervoerder

In het geval van ongebruikelijke transacties of voorvallen in de handel of bij de opslag wordt van u verwacht dat u dit:
 • bijhoudt in een logboek (zie voorbeeld)
 • meldt bij een centraal meldpunt van de MMD
 • én meldt bij de lokale politie

Onder een "ongebruikelijke transactie of voorval" wordt verstaan: een situatie waarbij afwijkingen worden geconstateerd bij de koop, verkoop, overdracht, opslag van meststoffen of waarbij sprake is van diefstal.

Tot slot streven we ernaar de beveiliging van opslaglocaties met meer dan 250 ton KAS en/of ureum per inrichting binnen een jaar na de ondertekening van het convenant in overeenstemming te brengen met de vereisten uit de vernieuwde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 7. Klik hier voor de checklist.
Ook als u een kleinere hoeveelheid KAS en/of ureum opslaat, wordt er van uitgegaan dat het product achter slot en grendel wordt bewaard.